เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียว

มหาวิทยาลัยสีเขียว คืออะไร?

Green Campus หรือ มหาวิทยาลัยสีเขียว หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีการบูรณการอนุรักษ์ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการทำงาน การเรียนการสอนในบรรยากาศที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนของชาติ


การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก (UI Green Metric World University Ranking ) อันดับโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) การจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก ที่มหาวิทยาลัยหลายประเทศให้ความสนใจเพราะนั่นหมายถึงความสำเร็จของ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้ เขียวสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้อความจากผู้บริหาร

ความมุ่งหวังเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ มหาวิทยาลัยสีเขียว ก้าวสู่การเป็น Smart University

ข่าวสาร / กิจกรรม