การดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยสีเขียวในภาคการจัดการขยะ

งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ขอขอบคุณท่านอาจารย์วัสสา รวยรวย เป็นอย่างยิ่งค่ะ ซึ่งได้ร่วมกับนักศึกษา ในการดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยสีเขียวในภาคการจัดการขยะ และได้มอบถุงเขียว(เพื่อใช้แทนถุงดำในการบรรจุใบไม้แห้งในพื้นที่มหาวิทยาลัย) เพื่อให้ส่วนงานนำไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน

https://www.facebook.com/722549188105296/photos/pcb.1121402621553282/1121402551553289/?type=3&theater