ผู้เขียน: staff nstru

ภาพโซล่าร์เซลล์ที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณ บัดนี้ได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ ณ ดาดฟ้า อาคารศูนย์วิทยบริการ (หอสมุดกลาง) (อาคาร 15) เพื่อใช้ในอาคารของสำนักฯ ถือการนำพลังงานสะอาดมาใช้ และลดค่าไฟให้กับทางมหาวิทยาลัยต่อไป

https://www.facebook

อ่านต่อภาพโซล่าร์เซลล์ที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณ บัดนี้ได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ ณ ดาดฟ้า อาคารศูนย์วิทยบริการ (หอสมุดกลาง) (อาคาร 15) เพื่อใช้ในอาคารของสำนักฯ ถือการนำพลังงานสะอาดมาใช้ และลดค่าไฟให้กับทางมหาวิทยาลัยต่อไป